Huomioithan, että pakettien toimitusaika Venäjälle on pidentynyt johtuen pakettien lähetysvolyymien merkittävästä kasvusta. Kuljetukset Suomen puolelta Venäjälle toimivat normaalisti.
Close
En
Ru
Toimisto
Rahtitie 2
01530 Vantaa
Terminaali
Vaahterikontie 2
49900 Virolahti
 

Toimitusehdot

JOHDANTO

Paketti-, rahti- ja logistiikka palveluehdot sopimusasiakkaille sekä ei-sopimusasiakkaille
wCargo Oy, Y-tunnus 1821718-7 sekä aputoiminimi RusPostExpress
Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset määrittelevät huolitsijan ja toimeksiantajan oikeudet ja velvollisuudet toisiaan kohtaan sekä sisältävät määräykset huolitsijan vastuusta kuljetusoikeuden eri konventioiden mukaan, kuten CIM, CMR, Haag-Visbyn -säännöt sekä Montrealin konventio, mukaan lukien niiden myöhemmät muutokset.
Kansallisesta lainsäädännöstä johtuen erityiset määräykset ja/tai säännökset voivat tulla sovellettaviksi kussakin Pohjoismaisen Speditööriliiton jäsenmaassa.
https://www.huolintaliitto.fi/tietoa-alasta/vakioehdot/psym-20152000.html
Postilähetyksen kuljettajan vastuu on lailla rajoitettu postilaki, Maailman postiliiton yleissopimuksen säännökset tai tiekuljetussopimuslaki. https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2007/20070011/20070011_2


1. SOVELTAMINEN

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin tilauksiin, jotka tehdään RusPostExpress.eu/MyELS -sivuston tai siihen integroitujen kuljetustilausjärjestelmien kautta. "Huolitsija" on jatkossa wCargo Oy ja "Toimeksiantaja" on asiakas. Näitä sopimusehtoja sovelletaan riippumatta siitä, mikä alihankkijayritys (jatkossa "Kuljettaja") kuljetuksen suorittaa.

2. VERKOSTO VASTUULAUSEKE

Jos tietyn kuljetusmuodon käyttämisestä on erityisesti sovittu tai jos osoitetaan, että katoaminen, väheneminen, vahingoittuminen tai viivästyminen on tapahtunut, kun tavaraa kuljetettiin tietyllä kuljetusmuodolla, huolitsijan vastuu määräytyy kyseistä kuljetusmuotoa koskevien lainmääräysten ja yleisesti käytettyjen kuljetusehtojen mukaisesti sikäli kun kyseiset lainmääräykset ja ehdot poikkeavat näiden määräysten 6 §:n 2 ja 3 momenteista tai 15-21 §:istä.

http://www.huolintaliitto.fi/media/psym_2015_fi.pdf (Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset).

Mikäli kuljetussopimuksen toinen osapuoli on kuluttaja, eivät nämä ehdot rajoita oikeuksia, jotka johtuvat pakottavasta lainsäädännöstä. Pakottavasta lainsäädännöstä johtuvista oikeuksista ei kuluttaja voi luopua tai niitä ei voida rajoittaa sopimuksin.

Huolitsijalla on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja ilmoittamalla muutoksesta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Muutoksia, jotka eivät heikennä Toimeksiantajan asemaa, voidaan tehdä myös kuukauden määräaikaa noudattamatta.

3. HUOLINTASOPIMUS


3.1 Palvelut

Huolintasopimukseen voivat sisältyä:

  • tavaran kuljetus-, edustus- ja välityspalvelut,
  • logistiikkapalvelut, toimitusketjun hallintapalvelut ja neuvontapalvelut,
  • tavaran säilytys- ja varastointipalvelut,
  • ahtauspalvelut ja laivameklaritoiminta (rahtaussopimusten välittäminen ja laivanselvitys)
  • muut palvelut, joita voivat esimerkiksi olla tullaus, muut tullaukseen ja arvonlisäveroon liittyvät palvelut, toimeksiantajan avustaminen julkisoikeudellisten velvollisuuksien täyttämisessä, avustaminen vakuutusasioissa sekä avustaminen vienti- ja tuontiasiakirjojen laadinnassa.

3.2 Huolitsija sopimusosapuolena

Huolitsija on vastuussa sopimusosapuolen mukaisesti kaikista niistä palveluista, jotka hän on ottanut suorittaakseen, lukuun ottamatta jäljempänä kohdassa 3.3 mainittuja tapauksia. Huolitsija on lisäksi vastuussa muista osapuolista, joita huolitsija on käyttänyt sopimuksen täyttämiseen puolestaan.

Nämä ehdot soveltuvat sekä niihin osapuoliin, jotka suorittavat palveluita huolitsijalle sopimuksen täyttämiseksi, että huolitsijaan itseensä riippumatta siitä, millä perusteilla vaatimukset kohdistetaan huolitsijaan tai tämän käyttämään osapuoleen. Huolitsijan ja muiden osapuolten yhteenlaskettu enimmäisvastuu rajoittuu siihen määrään, mitä näissä määräyksissä huolitsijan vastuusta on määrätty.

3.3 Huolitsija välittäjänä

Huolitsija voi välittäjänä ottaa suorittaakseen palveluja tai niiden osia, mikäli huolitsija ei suorita kyseisiä palveluja omissa nimissään tai omaan lukuunsa. Edellytyksenä on, että huolitsija erityisesti ilmoittaa toimeksiantajalle, että hän suorittaa palvelut pelkästään välittäjänä. Välittäjänä toimiessaan huolitsija ei ole vastuussa muista osapuolista vaan ainoastaan omista työntekijöistään.

3.4 Varastointi

Huolitsijan velvoitteet varastoinnin tai säilytyksen osalta on määritelty jäljempänä PSYM 25 §:ssä.

Tämän sopimuksen perusteella Huolitsija ei vakuuta tavaraa ilman Toimeksiantajan erikseen annettua kirjallista tilausta.

3.5 Yleinen käytäntö ym.

Sen lisäksi mitä on erityisesti sovittu, sovelletaan yleistä käytäntöä ja yleisesti käytettyjä ehtoja siinä määrin kuin ne eivät poikkea näistä määräyksistä.

3. TOIMEKSIANTAJA

Näissä määräyksissä pidetään toimeksiantajana sitä, joka on tehnyt sopimuksen huolitsijan kanssa tai joka on tullut toimeksiantajan tilalle. Toimeksiantajan vastuusta määrätään 26 §:ssä

http://www.huolintaliitto.fi/media/psym_2015_fi.pdf

Toimeksiantaja hyväksyy nämä ehdot rekisteröitymisen yhteydessä tai tehdessään tilauksen Maksa ja Lähetä -toiminnon kautta verkkosivuillamme www.ruspostexpress.eu/MyELS.

Toimeksiantaja voi laatia itse vienti-ilmoituksen ja muut tarvittavat dokumentit tullille https://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/vienti-ilmoittaminen tai hän voi valtuuttaa Huolitsijan tekemään ne puolestaan erillisen hinnaston mukaisin tariffein.

Toimeksiantaja on myös velvollinen ilmoittamaan oikean tullinimikkeen ja on vastuussa, että tullinimike vastaa paketin sisältöä, lisätietoa tullin sivuilta https://asiointi.tulli.fi/asiointipalvelu/fintaric/?


4. YLEISET MÄÄRÄYKSET

4.1 Tehtävän suorittaminen

Huolitsija on PSYM sopimusosapuolena vastuussa 2 §:n ja 5-12 §:ien mukaisesti

4.2 Luottamuksellisuus ja tietoturva

Osapuolet sitoutuvat käsittelemään kaikkea toiselta osapuolelta saamaansa tietoaineistoa luottamuksellisena. Kumpikin osapuoli vastaa siitä, että sen työntekijät ja neuvonantajat noudattavat huolintasopimuksessa osapuolille asetettuja velvoitteita.

Osapuolet sitoutuvat asianmukaisin teknisin ja rakenteellisin toimenpitein turvaamaan palvelujensa tietoturvan ja tietojärjestelmissään käsiteltyjen tietojen säilymisen ja käyttämisen huomioiden toimintojensa, tietoliikenteensä sekä järjestelmänsä laitteiden ja ohjelmien turvallisuuden samoin kuin tietosisällön luottamuksellisuuden ja eheyden. Pääsy huolitsijan tai toimeksiantajan tietojärjestelmiin tulee toteuttaa tavalla, joka takaa tietojärjestelmän turvallisuuden. Osapuolet sitoutuvat kohtuulliseen huolellisuuteen noudattaessaan edellä mainittuja velvoitteita ottaen huomioon käytettävissä oleva teknologia sekä asiaan liittyvät riskit ja kustannukset.

Tässä asetetut velvoitteet säilyvät huolitsijan ja toimeksiantajan välillä huolintasopimuksen päättymisenkin jälkeen.

4.3 Pidätys- ja panttioikeus

Huolitsijalla on pidätys- ja panttioikeus hänen valvonnassaan olevaan tavaraan sekä kaikkien tavaraa rasittavien kustannusten - palkkio ja varastovuokra niihin mukaan luettuina - että hänen kaikkien muiden samalta toimeksiantajalta tarkoittamiin tehtäviin perustuvien saataviensa vakuudeksi.

Jos tavara häviää tai tuhoutuu, on huolitsijalla sama oikeus korvausmääriin, jotka vakuutusyhtiö, rahdinkuljettaja tai joku muu suorittaa. Ellei huolitsijan erääntynyttä saatavaa makseta, on huolitsija oikeutettu turvallisella tavalla myymään tavarasta niin paljon, että kustannusten lisäksi hänen yh- teenlasketut saatavansa tulevat katetuiksi. Mikäli mahdollista, huolitsijan tulee hyvissä ajoin tiedottaa toimeksiantajalle toimenpiteistä, joihin hän aikoo ryhtyä tavaran myymiseksi.

4.4 Pakkaaminen ja sisältörajoitukset

Pakkauksen sisältörajoitukset riippuvat kuljetusmuodon valinnasta. Venäjälle lähtevien pakettien sisältörajoitukset on ilmoitettu kotisivuillamme www.ruspostexpress.eu.

Kulloinkin voimassa olevat lähetysvaihtoehdot ja pakettikoot ovat hinnastossamme. Rekisteröityneille asiakkaille on annettu hinnasto sähköpostitse ja hintatiedot ovat laskurissa. Maksa ja lähetä -toimintoa käyttävien asiakkaiden maksu veloitetaan kuljetustilauksen tekemisen yhteydessä.

5. ERITYISET MÄÄRÄYKSET

5.1 Huolitsijan vastuu sopimusosapuolena

Huolitsija on PSYM sopimusosapuolena vastuussa 2 §:n ja 16-21 §:ien mukaisesti

5.2 Huolitsijan vastuu välittäjänä

Huolitsija on PSYM sopimusosapuolena vastuussa 2 §:n ja 22-24 §:ien mukaisesti

5.3. Varastointi

Huolitsija on PSYM sopimusosapuolena vastuussa 2 §:n ja 25 §:ien mukaisesti. Jos Toimeksiantaja haluaa lisävakuuttaa oman tavaransa, niin heidän on tehtävä se itse.

5.4 Toimeksiantajan vastuu

Toimeksiantaja on PSYM sopimusosapuolena vastuussa 2 §:n ja 26 §:ien mukaisesti.

5.5. Vakuutus

Tarjoamme lisävakuutusta erillisin ehdoin ja hinnaston mukaisesti. Vakuutus on pakollinen, jos käytetään kansainvälistä postiennakkoa (COD). Postin pikkupakettilähetyksiä ei voi vakuuttaa. Vakuutuksen maksimiarvo riippuu kuljetusyrityksen ehdoista ja se ei saa kuitenkaan ylittää tavaran arvoa.

6. REKLAMAATIO JA ERIMIELISYYDET

Huomautukset huolitsijaa vastaan on esitettävä ilman aiheetonta viivytystä. Tavaraa vastaanotettaessa näkyvästä vahingosta tai vähentymisestä on reklamoitava heti vastaanottotilanteessa ja muusta kuin ulkoisesti havaittavissa olevasta vahingosta tai vähentymisestä tulee reklamoida viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Mikäli huomautusta ei tehdä edellä kuvatuissa aikarajoissa, todistustaakka siitä, että tavaran vahingoittuminen tai vähentyminen on tapahtunut tavaran ollessa huolitsijan hallinnassa, on toimeksiantajalla.

Reklamaatio, joka koskee muuta kuin tavaran vahingoittumista tai vähenemistä, on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä kun toimeksiantaja sai tietää tai hänen olisi pitänyt saada tietää olosuhteista, joihin huolitsijan vastuu perustuu. Jos sellaista reklamaatiota ei ole tehty, toimeksiantaja menettää asiassa kanneoikeutensa.

Jos tietyn kuljetusmuodon käyttämisestä on erityisesti sovittu tai jos osoitetaan, että katoaminen, väheneminen, vahingoittuminen tai viivästyminen on tapahtunut, kun tavaraa kuljetettiin tietyllä kuljetusmuodolla, sovelletaan kyseistä kuljetusmuotoa koskevaa lakia sekä yleisesti käytettyjä kuljetusehtoja, mikäli ne poikkeavat tämän PSYM 27 §:n määräyksistä https://www.huolintaliitto.fi/tietoa-alasta/vakioehdot/psym-20152000.html

Reklamointi tehdään Toimittajalle sähköpostitse osoitteeseen wcargo@wcargo.eu tai ELS syystemissa. Reklamaation pitää sisältää asiakirja, joka todentaa lähetyksen arvon ja tarvittavat tiedot (rahtikirja, lasku tai muu todistus).

7. PALVELUN HINTA, LISÄKUSTANNUKSET JA LASKUTUS

Palvelun hinta on Huolitsijan lähetystyökalun tarjoama hinta sekä mahdollinen erikseen valittava lisävakuutusmaksu tai muu palveluhinnaston mukainen veloitus. Huolitsijalla on oikeus tarkistaa Toimeksiantajan ilmoittamat mitta- ja painotiedot ja veloittaa asiakasta esim. todellisen painon mukaan (ei asiakkaan ilmoittaman painon).

Toimeksiantaja maksaa palvelun hinnan tilauksen tehdessään (Maksa ja lähetä -toiminto) tai sopimuksen perusteella. Rekisteröityneet asiakkaat maksavat lähetykset laskulla, joka toimitetaan heille suoraan ilmoitetulla laskutusosoitteella.

Rekisteröidyn Toimeksiantajan hinnat ovat henkilökohtaisia, eikä näitä saa luovuttaa ulkopuolisille.

8. TILAUKSEN PERUUTTAMINEN

Asiakas ei voi perua tilausta, kun se on otettu Kuljettajan toimesta vastaan. Lähetykset, jotka asiakas tuo itse voidaan perua 30 päivän tilauksen tekemisestä, jos lähetystä ei ole tuotu Kuljettajalle toimitettavaksi. Asiakas vastaa siitä, että peruu tehdyn kuljetustilauksen MyELS-järjestelmästä.

9. FORCE MAJEURE

Huolitsija ei ole vastuussa laiminlyönnistä tai puutteista palvelun suorittamisessa, jos laiminlyönti tai puute johtuu viranomaisen toimista, lakosta (niin sopimuksenmukainen kuin sopimuksenvastainen), työsulusta, saarrosta, laajasta tulipalosta tai tulvasta, vakavasta onnettomuudesta, alihankkijan force majeure-tilanteesta tai muusta tilanteesta, johon Huolitsija ei pysty vaikuttamaan ja jota Huolitsija ei kohtuudella olisi voinut ottaa huomioon sekä jonka seurauksia Toimittaja ei olisi kohtuudella voinut välttää tai rajoittaa. Havaitessaan yllä esitetyn tilanteen, joka estää sopimusvelvoitteiden täyttämisen, on Huolitsijan mahdollisimman pian ilmoitettava kirjallisesti esteestä Toimeksiantajalle. Velvoite on täytettävä kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun este on poistunut.

10. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Huolitsijan ja Toimeksiantajan välisessä erimielisyydessä osapuolten tulee ensisijassa pyrkiä löytämään ratkaisu neuvottelemalla. Jos osapuolet eivät neuvotteluteitse pysty löytämään ratkaisua, erimielisyys tulee ratkaista huolitsijan pääasiallisen liikepaikan yleisessä tuomioistuimessa. Oikeuskäsittelyssä tulee noudattaa huolitsijan pääasiallisen liikepaikan lainsäädäntöä.